Huurvoorwaarden Antares

Huurvoorwaarden Antares-Ameland

 

Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1

In deze Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

A.1 Verhuurder; de eigenaar van een vakantieverblijf die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek het vakantieverblijf aanbiedt.

A.2. Huurovereenkomst; de overeenkomst waarbij een verhuurder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen aan het door hem aangeboden vakantieverblijf en eventuele extra diensten of producten. 

A.3. Accommodatie: appartement Antares,

B. 1 huurder; de wederpartij van de verhuurder, of,

B.2 degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of,

B.3 degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de verhuurder is overgedragen.

C. Website; de website van de verhuurder, te weten www.antares-ameland.nl

D. Werkdagen;via de mail dagelijks van 08.00 uur t/m 20.30 uur

Artikel 1, lid 2

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle (reis)overeenkomsten die gesloten zijn met de verhuurder.

Artikel 1, lid 3

Huurovereenkomsten kunnen alleen gesloten worden indien de reiziger 18 jaar of ouder is. Huurovereenkomsten, gesloten door personen jonger dan die leeftijd, zijn dan ook niet geldig.

Artikel 1, lid 4

Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD REISOVEREENKOMST

Artikel 2, lid 1

De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder of een door haar bevoegde gevolmachtigde de elektronische bevestiging van de reservering heeft verzonden. Deze reserveringbevestiging geldt tevens als factuur voor de overeenkomst inclusief de verschuldigde toeristenbelasting.

Artikel 2, lid 2

De reiziger zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens verstrekken.

Artikel 2, lid 3

Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meerdere personen zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk

voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2, lid 4

Het appartement is enkel voor recreatieve doeleinden en dus niet voor permanente bewoning en/of gebruik. Het appartement welke de reiziger ter beschikking wordt gesteld is voor de overeengekomen periode en de overeengekomen huurprijs inclusief toeristenbelasting.

Artikel 2, lid 5

Indien de verhuurder bereid is aanpassingen in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

a. de aan het verzoek gebonden administratiekosten van € 15,00 per boeking;

b. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten;

c. aanpassingen in schoonmaakkosten, toeristenbelasting, linnen,.

Artikel 2, lid 6

Het tijdstip dat de reiziger het appartement kan betrekken en dient te verlaten is als algemene richtlijn gesteld: aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Indien het gebruik van het appartement eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de overeenkomst, heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

Artikel 2, lid 7

Het appartement mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de huurovereenkomst is overeengekomen. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan indien hiervoor door de verhuurder schriftelijk toestemming is

verleend.

Artikel 3: PRIJZEN

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde prijzen gelden voor het appartement per nacht.

Artikel 4, lid 2

Van nieuwe prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door het boekingskantoor of verhuurder is verzonden.

Artikel 4, lid 3

Alle prijzen zijn, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

Artikel 5: BETALING

Artikel 5, lid 1

Uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de bevestiging dient 30% van de reissom betaald te zijn. Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis betaald te zijn. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de reis moet per omgaande de gehele

reissom worden voldaan. Afwijkende betalingsregels ingeval van korte termijn boekingen worden tijdens het boeken meegedeeld.

Artikel 5, lid 2

Het eventuele restant van de reissom moet voldaan zijn binnen de termijn die wordt aangegeven op de reisovereenkomst. Bij niet tijdige betaling blijft de reiziger in verzuim. Hij wordt daardoor of namens de verhuurder per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen, en uiterlijk op de dag voor aankomst te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, kan de huurder geen aanspraak maken op betrekking van het vakantieverblijf en blijft het restant van de reissom verschuldigd.

Artikel 5, lid 3

Bij aankomst dient de factuur voor eventueel gehuurde handdoeken pakketten te worden voldaan van.

Artikel 5, lid 4

Bij reservering en betaling via Booking.com zijn artikelen 1, 2 en 3 niet van toepassing.

Artikel 6, lid 1

Indien de reiziger aan de eigenaar verhuurder een verzoek tot wijziging van de huurovereenkomst doet, is deze uitsluitend mogelijk indien de wijziging betrekking heeft op het geboekte vakantieverblijf (zie ook art. 2, lid 5). Indien de reiziger wil wijzigen naar een ander

vakantieverblijf of een andere verblijfsperiode, geldt dit als een annulering en is artikel 8 van toepassing.

Artikel 6, lid 2

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger tot 8 dagen na boeking, en uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum, wijziging daarvan verzoeken. Wijzigingsverzoeken later dan 8 dagen na boeking, gelden als een annulering waarbij artikel 8 van toepassing is.

Artikel 6, lid 3

Verzoeken tot wijziging ingediend bij de eigenaar verhuurder zullen indien mogelijk worden doorgevoerd en in dat geval via de mail worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 15,00 per wijziging te voldoen.

Artikel 6, lid 4

Over het wijzigingsverzoek, als beschreven in lid 2, zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste

geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 7: IN-DE-PLAATSSTELLING

Artikel 7, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend bij de verhuurder, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen nog kunnen worden verricht;

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. M.u.v. van vermelding op die persoonlijke naam : niet meer welkom.

Artikel 7, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de eigenaar verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 2, lid 5 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8: ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 8, lid 1

Indien een reservering wordt geannuleerd, regelt u dit zelf met uw verzekeraar. Neem contact op met het reisbureau voor de mogelijkheden van alternatieven.

Artikel 8 lid 2

U kunt kosteloos annuleren binnen 24 uur na reserveringsbevestiging, gemaakt door ons kantoor, dit kan alleen bij boekingen die verder weg liggen dan aankomst later dan 2 weken van gemaakte reservering. Annuleren is na 24 uur niet meer mogelijk.

Artikel 9: WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR HET BOEKINGSKANTOOR

Artikel 9, lid 1

De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de eigenaar aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de verhuurder door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 9, lid 2

De verhuurder moet de reiziger voor zover mogelijk binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

Artikel 9, lid 3

Het alternatieve aanbod moet voor de geboekte periode worden aangeboden en dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende

omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: a. de situering van de accommodatie;

b. de aard en klasse van de accommodatie;

c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij bovenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met;

I: de bij de verhuurder bekende en door haar schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); 
II. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 9, lid 4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de verhuurder door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 5 van toepassing.

Artikel 9, lid 5

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reiziger het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

Artikel 9, lid 6

a. Indien na aankomst van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de verhuurder bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de verhuurder er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

b. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de verhuurder, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen. 
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 10, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 12 is de verhuurder verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 10, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15 lid 1.

Artikel 10, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de verhuurder verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 10, lid 4

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die er zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11: HULP EN BIJSTAND

De verhuurder is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de verhuurder, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst

hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de verhuurder tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 12: UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID BOEKINGSKANTOOR OF VERHUURDER

Artikel 12, lid 1

Wanneer het boekingskantoor of verhuurder op grond van artikel 11 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen en haar verzekeraar uitkeert. 
Het boekingskantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering. Het boekingskantoor en/of de verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of

schade op de accommodatie. Het boekingskantoor en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor (extreme) gevolgen van weersinvloeden en/of storingen in de nutsvoorzieningen.

Artikel 12, lid 2

Indien het boekingskantoor of de verhuurder jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 12, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van het boekingskantoor of verhuurder in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert en bij gebreke daarvan tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het boekingskantoor of verhuurder.

Artikel 12, lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van het boekingskantoor gelden ook ten behoeve van werknemers van het boekingskantoor, het reisbureau en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit

uitsluit.

Artikel 13: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 13, lid 1

De reiziger(s) is/zijn tijdens zijn/hun verblijf verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van het boekingskantoor en verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger is aansprakelijk

voor schade aan de accommodatie die is veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf en/of derden voor zover het gaat om schade welke aan reiziger en/of derden kan worden toegerekend.

Artikel 13, lid 2

Het vakantieverblijf dient voor 23.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Reizigers die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurder hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 13, lid 3

Het boekingskantoor en/of de verhuurder kan de overeenkomst terstond opzeggen:

a. Indien de reiziger, de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijhorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven; b. Indien de reiziger ondanks voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge waarschuwingen overlast veroorzaakt en/of de goede sfeer in de directe omgeving van de accommodatie bederft

c. Indien de reiziger ondanks mondelinge en/of schriftelijke mededeling de accommodatie door gebruik in strijdt met de bestemming van de accommodatie handelt.

Artikel 13, lid 4

Na opzegging dient de reiziger de accommodatie spoedig te ontruimen doch in ieder geval binnen 4 uur na de opzegging onder inlevering van de door de verhuurder en/of boekingskantoor afgegeven bescheiden ( sleutels etc.).

Artikel 13, lid 5

De reiziger zal bij opzegging zoals vermeld in dit artikel geen restitutie ontvangen van de reissom.

Artikel 14: RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens het boekingskantoor heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag

een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 45,40.

Artikel 15: KLACHTEN

Artikel 15, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, lid 2, dient terstond ter plaatse te worden gemeld bij de verhuurder, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij het

boekingskantoor.

Artikel 16: ALGEMEEN

Artikel 16, lid

Kennelijke druk en zetfouten binden de verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

Artikel 16, lid 2

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand.

Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven maar zullen nooit aan derden worden verstrekt